acfic dihk
project home page

Beschäftigte in Privatunternehmen 1999 und 2000 nach Provinzen
risalire previous next titolo

Beschäftigte in Privatunternehmen 1999 und 2000 nach Provinzen


Provinz
Beschäftigte in Privatunternehmen Jahresende 2000
Beschäftigte in Privatunternehmen Jahresende 1999
Veränderung
Zhejiang
3.004.728
1.919.148
56,6%
Jiangsu
2.343.429
1.758.175
33,3%
Guangdong
2.175.354
1.953.730
11,3%
Shandong
2.140.586
1.743.156
22,8%
Hebei
2.014.943
1.698.228
18,6%
Shanghai
1.509.218
1.162.677
29,8%
Liaoning
1.248.946
1.038.676
20,2%
Shaanxi
833.998
628.423
32,7%
Sichuan
814.732
717.050
13,6%
Hubei
796.050
837.474
-4,9%
Fujian
679.542
582.567
16,6%
Anhui
651.992
550.694
18,4%
Henan
569.730
617.592
-7,7%
Heilongjiang
536.665
512.697
4,7%
Chongqing
486.395
431.097
12,8%
Jiangxi
471.810
455.572
3,6%
Hunan
461.960
556.101
-16,9%
InnerMongolia
414.173
387.086
7,0%
Shanxi
386.433
420.815
-8,2%
Tianjin
379.551
343.622
10,5%
Yunnan
347.304
317.181
9,5%
Guangxi
305.732
286.418
6,7%
Jilin
285.483
284.546
0,3%
Guizhou
256.143
226.703
13,0%
Gansu
223.803
208.273
7,5%
Xinjiang
223.729
174.022
28,6%
Hainan
186.259
167.516
11,2%
Qinghai
111.564
62.414
78,7%
Ningxia
105.969
82.524
28,4%
Beijing
90.785
83.906
8,2%
Tibet
7.949
7.395
7,5%
Insgesamt
24.064.955
20.215.478
19,0%


risalire previous next titolo


Visits since 2000-02-01